આપણી જ્ઞાતિ હાલારના નીચે મુજબના છત્રીસ ગામોમાં વિભાજીત થયેલ છે.

૧. જોડિયા ૨. કેશીયા ૩. જીરાગઢ
૪. ધૂળકોટ ૫. જામધુધઈ ૬. કોઠારિયા
૭. પાડાબેકડ ૮. ઉટબેટ શામપર ૯. માનામોરા
૧૦. ખરચિયા ૧૧. ધાંગધ્રા ૧૨. બાદનપર
૧૩. ટંકારા ૧૪. જીવાપર ૧૫. ફાટસર
૧૬. માવાનુંગામ ૧૭. બોડકા ૧૮. અંબાલા
૧૯.પડાણા ૨૦. જસપર ૨૧. મોરાણા
૨૨. મેઘપર ૨૩. ભેંસદળ ૨૪. બાણુંગર
૨૫. માણેકપર ૨૬. હજામચોરા ૨૭. જાયાવા
૨૮. ચાવડા ૨૯. જામવંથલી ૩૦. માધાપર
૩૧. ભીમકટા ૩૨. શામપર ૩૩. જામસર
૩૪. રણજીતપરા ૩૫. બાલંભા ૩૬. હીરાપર


શ્રી જ્ઞાતિ મૈયાની જય હો !
OR

Call our IT-Cell

OR